สถานะการใช้งานห้องประชุมและอบรม

ห้องประชุม Meeting 1 ห้องประชุม Meeting 2 ห้องประชุม Meeting 3 ห้องประชุม Meeting Hall ห้องประชุม Mini Theater 1 ห้อง Training Room ลานกิจกรรม Library โซน IDEA LAB

หมายเหตุ ตรวจสอบสถานการณ์จองตามแถบสี

ขอความกรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


© Copyright 2018 All Right Reserved.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 0-5526-7224-5,  Email : lib_pibul@live.psru.ac.th,  LINE@ : @PSRU-LIB