ตารางอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote Web)

วิทยากร : นายคม กันชูลี     จำนวนผู้ละทะเบียน : 0/30 คน