ประเภทแภบสีปฏิทินอบรมการใช้งานห้องสมุดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์อบรมการใช้านห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์การเรียนการสอนอื่นๆ