ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางการจองห้องประชุมออนไลน์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green office)
ขอความร่วมมือจากทุกท่านงดใช้ภาชนะโฟม เพื่อจัดอาหารและอาหารว่าง