Logo ISP-1
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เรียน   ผู้ใช้บริการทุกท่าน

            คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  O หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและความต้องการของท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาพัฒนา ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบสอบถาม


 


 
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ด้านฐานข้อมูล  
1. ความสะดวกของการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
2. ระดับความง่ายในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
3. เนื้อหาครอบคลุมกับความต้องการ
4. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
5. ความรวดเร็วในการ Download เอกสาร
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ต่อการอบรม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 
6. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
9. สามารถบอกประโยชน์ ข้อดี และอธิบายรายละเอียดได้
10. สามารถจัดระบบความคิด/ ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
12. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้
13. ภาพรวมของการจัดโครงการฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม