Logo 02
  แบบประเมินการอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พิบูลสงคราม

คำชี้แจง

              แบบประเมินฉบับบนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการแนะนำการใช้ห้องสมุด  โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมและแนะนำการใช้ห้องสมุดในครั้งต่อไป จึงขอความกรุณาจากท่านแสดงความคิดเห็น  และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริงด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
โปรดทำเครื่องหมาย  / ลงในช่อง   o หรือเติมคำในช่องว่างที่กำหนดตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

 
  
 
 
 


 
 
 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม
 โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง  o ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
สามารถบอกประโยชน์ ข้อดี และอธิบายรายละเอียดของการใช้บริการห้องสมุดได้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วมฟังการแนะนำการใช้บริการต่างๆ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด/สาธิต/นำชม ตอบข้อซักถาม และแนะนำบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
ความเหมาะสมของเอกสารคู่มือการแนะนำการใช้บริการห้องสมุด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัยได้
สามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ได้และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม