ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2562


        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติศิษย์เก่าผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี  พ.ศ.2562 โดยมีศิษย์เก่าได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 23 คน 

        ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.psru.ac.th ในเดือนพฤศจิกายน 2562 หรือภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 

>> ประกาศรายชื่อ <<


">ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.