การรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2562


        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยแสวงหาศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ยกย่องเป็นต้นแบบและประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2562

1) เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2) ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และ ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม   

             3) เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเกียรติประวัติ และผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

         4) เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี อุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เกื้อกูลหรือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

             5) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีเกียรติประวัติด้านใดด้านหนึ่งที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีผู้รับรองคุณสมบัติเป็นตามประกาศฉบับนี้

2. ประเภทสาขา

การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีเกียรติประวัติด้านใดด้านหนึ่งใน 7 ด้าน ดังนี้

           1) ด้านการศึกษา                            

           2) ด้านการบริหารราชการ/รัฐกิจ

           3) ด้านบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน

           4) ด้านวิจัย

           5) ด้านบริการสังคม                          

           6) ด้านศิลปวัฒนธรรม

           7) ด้านอื่นๆ อาทิเช่น ศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา

 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

         การเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 งดเว้นการเสนอชื่อตนเอง ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           1) เป็นศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

           2) เป็นหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

           3) เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา

         มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น จัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบ เป็นรูปเล่มรายงาน ดังต่อไปนี้

           1) แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ทาง http://psru.ac.th

           2) รูปถ่ายชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

           3) สำเนาเอกสารหลักฐานยืนยันการเป็นศิษย์เก่า เช่น ใบรายงานผลการเรียน หรือใบปริญญาบัตร และอื่นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

           4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

       5) สำเนาหลักฐานการได้รับประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) เช่น โล่รางวัล เข็มรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง และอื่นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

           6) สำเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ถ้ามี) เช่น งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือสื่อออนไลน์ และอื่นๆ

        7) สำเนาหลักฐานการอุทิศตนเพื่อสังคม (ถ้ามี) เช่น โล่รางวัล เข็มรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร คำสั่งแต่งตั้ง ประกาศ ใบอนุโมทนาบุญ ใบสำคัญรับเงิน ใบสมัคร หนังสือรับรอง ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และอื่นๆ

            8) ไฟล์แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าและรูปถ่าย (แผ่นซีดี) บันทึกไฟล์ประเภท .doc และ .pdf

5. วัน เวลา และวิธีการจัดส่งเอกสาร

          ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดวิธีการจัดส่งเอกสาร ดังนี้            

            1) ยื่นเอกสารโดยตรงได้ที่ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

              2) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตรา) และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ ดังนี้          

                       เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
                                    เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง
                                    จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000
                                    (เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562)

6. การประกาศผลการพิจารณา

         มหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ได้รับการพิจารณารับทราบ และตอบรับเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 หากผู้ผ่านการพิจารณาไม่ตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ โดยจะประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th

7. การประกาศเกียรติคุณ

         มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในพิธีมุทิตาบัณฑิต งานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ/หรือในวันอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 เห็นสมควร


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัคร
แบบเสนอชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-267-000 ต่อ 9607ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.