ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน "วันราชภัฏ"


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 แล้วนั้น ยังผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 

    และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจังรักภักดที่ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน วันราชภัฏประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.