ขอแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดี ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม


    หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (2521) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้รักษาราชการแทนไม่เกิน 180 วัน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (รุ่นวิทยาลัยครู) ของเราอีกด้วย

อ่านประวัติและผลงานเพิ่มเติม    คลิกที่นี่!ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.