ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเดช เตียวตระกูล ศิษย์เก่า ค.บ.เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม


    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเดช เตียวตระกูล ศิษย์เก่า ค.บ.เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.moac.go.th/board-preview-391191791811ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.